Hakkımızda

OTOMOBİLEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

İşbu sözleşme, www.otomobilen.com adresinde faaliyet gösteren “Tunalar Otomotiv Ticaret A.Ş.” ve “Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.” ile Siteye üye olan “Üye” arasında, üyenin www.otomobilen.com alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Üye, Site 'ye üye olarak, “Sözleşme” nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2: Tanımlar

İş bu sözleşmede belirtilen;

Otomobilen :Tunalar Otomotiv Ticaret A.Ş. ve Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.’yi,

Üye : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site : www.otomobilen.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç : Mülkiyeti Otomobilen ’e veya müşterilerine ait kullanılmış her marka model araç.

Açık Artırma/İhale: Araçların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı anda Açık Artırma Minimum Satış Fiyatını geçmesi ve ihalenin Otomobilen tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, aracı son teklif bedeli üzerinden satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı ihale sistemini, İfade eder.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, araçların Otomobilen tarafından sitede online olarak internet üzerinden açık artırma yoluyla veya doğrudan satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile Otomobilen ve Üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin katıldığı/katılacağı tüm açık artırmalar açısından hüküm ifade eder.

Madde 4: Otomobilen’in Hak Ve Yükümlülükleri

4.1. Otomobilen, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Otomobilen, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üyenin Site ’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. Otomobilen güvenlik nedeniyle Üye'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. Otomobilen önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4. Otomobilen Site'de satışa sunulan araçlar, açık artırmalar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında Üye 'ye belirli periyotlarda e-posta ve sms ile duyuru gönderebilir. Üye, bu hususu peşinen kabul etmiştir.

4.5. Otomobilen dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6. Otomobilen, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, ihale şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7. İş bu sözleşme Otomobilen’in açık artırma yapacağı, açık artırma ve/veya araç adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Otomobilen’den hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

Madde 5: Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye; üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve açık artırma şartlarına ilişkin Otomobilen tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Otomobilen’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Otomobilen’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veritabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Otomobilen’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, başka üyelerle birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer üyelerle birlikte danışıklı olarak açık artırmaya katılmayacağını, Site'deki teklifleri veya açık artırmaları takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, başka şekilde Site'deki açık artırmaları kötüye kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Otomobilen’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Otomobilen tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/veya katıldığı ve/veya kazandığı açık artırmaların iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve Üye'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Üye, açık artırmada satın almaya hak kazandığı araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, devredilmesini talep edemez.

5.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Otomobilen sorumlu değildir.

5.12. Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.13. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Otomobilen ’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Otomobilen bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Otomobilen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin bu Internet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Otomobilen’in izni dışındadır.

Madde 6: Açık Artırma

6.1. Açık artırmaya sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi siteye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartlara haiz üyeler, sözleşmede belirtilen teminatı vermek kaydıyla katılabilecektir. Katılım için 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.

6.2. Sitede açık artırma ile satışa sunulacak araçlar, Otomobilen mülkiyetindeki ve/veya Otomobilen ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında kendi mülkiyetindeki araçların Otomobilen tarafından sitede satışını isteyen müşterilerin araçlarıdır. Sitede açık artırma ile satışa sunulacak araçlar ayrı ayrı veya blok halinde satılacaktır. Sitede Otomobilen tarafından ilan edilecek açık artırma gün ve saatine kadar teklif verilemez.

6.3. Açık artırma, ilan edilen saatten önce sebep göstermeksizin ve Üye ’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın Otomobilen tarafından iptal edilebilir. Açık artırmanın iptal edilmesi nedeniyle Üyeler tarafından Otomobilen ’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6.4. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ile uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan Otomobilen sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.

6.5. Araçlar, Site’de açık artırma için yayınlandığı andan itibaren açık artırma süresince, Otomobilen tarafından belirlenerek Site ’de duyurulacak olan adreslerde, Otomobilen’in mesai saatleri dahilinde Üyeler tarafından görülebilir.

Üye araca teklif vermekle; aracın ekspertiz açıklamasını ve Otomobilen tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.6. Araçların ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları sitede yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan üyenin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak açık artırmaya katıldığı kabul edilmektedir. Satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır. Üye, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Otomobilen’e karşı araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde aracı kontrol ve muayene etmekle yükümlüdür. Araçta ekspertiz raporunda yer almayan arıza/sorunun bulunması durumunda üye arıza/sorunu, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, Otomobilen’e ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde Otomobilen’e ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan Otomobilen sorumlu değildir. Otomobilen’e yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup olmadığı konusunda Otomobilen kendisi tarafından belirlenecek bağımsız bir ekspertiz firmasından rapor alacaktır. Üyenin iddiasının bağımsız ekspertiz firmasının raporu ile ispatlanması ve aracın satıldığı mevcut haline uygun olarak iade edilmesi kaydıyla, araç Otomobilen tarafından iade alınarak Üye’nin ödemiş olduğu satış bedeli ve belgelenmek kaydıyla resmi alım satım masrafı Üye’ye iade edilecektir. İade nedeniyle Otomobilen’den başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. Bağımsız ekspertiz firmasının tanzim edeceği rapora Üye itiraz edemez. İadeden kaynaklanan alım satım masrafları Otomobilen’e aittir. Üye, aracı Otomobilen tarafından belirlenecek en yakın adreste iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan eskimeler haricinde araçta hasarların oluşmuş olması durumunda, Otomobilen aracı iade almakla yükümlü değildir. İade alım yükümlülüğü, aracın alıcı üye adına kayıtlı olması kaydıyla geçerli olup, aracın satılması/el değiştirmesi durumunda Otomobilen aracı iade almakla yükümlü değildir.

6.7. Aracın açık artırmada satışa sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş veya gelecek periyodik servis bakımlarından (ekspertiz raporlarında belirtilsin veya belirtilmesin) Üye sorumlu olup, Otomobilen ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye bu nedenle Otomobilen’den herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.8. Açık artırmada satışa sunulan araçların Tramer kaydı sorgulamaları Otomobilen tarafından yapılmamakta olup, Otomobilen’in bu konuda herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Tramer kaydının incelenmesi ve sorgulamasından Üye sorumlu olup, Üye bu nedenle Otomobilen ’den herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.9. Açık artırmada teklifler asgari 100.-TL ve 100.-TL’nin katları şeklinde yapılacaktır. İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıran üyenin teklifi geçerli sayılacaktır.

6.10. Her açık artırma, ilan edilen sürenin dolması ile birlikte sona erecektir. Açık artırma süresinin sonunda araç, Otomobilen tarafından belirlenmiş olan Açık Artırma Minimum Satış Fiyatı ’nı geçmesi ve ihalenin Otomobilen tarafından onaylanması kaydı ile en yüksek bedeli verene satılır. Belirlenen Açık Artırma Minimum Satış Fiyatını geçmeyen araç satılmaz. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır.

6.11. Açık artırma bittikten sonra açık artırmayı kazanan Üye ile e-mail vasıtasıyla irtibata geçilir. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin üyeye ulaştığı kabul edilir. Kazanan Üye, Otomobilen veri tabanı kayıtlarına dayanarak Otomobilen tarafından belirlenir. Üyeler işbu hususa itiraz edemez.

6.12. Otomobilen, açık artırmanın yapılıp yapılmaması hususunda serbesttir. Ayrıca ihale sonuçlanmış olsa dahi ihalenin kesinleşmesi her koşulda Otomobilen’in onaylaması şartına bağlıdır. Otomobilen ihale sonuçlansa dahi herhangi bir sebep göstermeksizin ihaleyi iptal etmeye yetkili olup, üye bu nedenle Otomobilen ’den hiçbir ad altında bedel/tazminat talep edemez.

6.13. Üyenin ihaleye iştiraki ihale konusu araç/araçları alma iradesini göstermekte olup, üye ihalede vermiş olduğu teklif ile bağlıdır ve teklif geri alınamaz. İhalenin tamamlanmasından sonra üyenin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya gerekli belgelerin Otomobilen’e veya yetkilendirdiği trafik müşavirine iletilmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Otomobilen tarafından ihale iptal edilerek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminat irat kaydedilir. Otomobilen’in ayrıca uğradığı zararlarını Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

6.14. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üyeye aittir. Üye’nin ihaleyi kazanması ve Otomobilen tarafından ihalenin onaylanması durumunda teminat tutarı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Otomobilene tarafından satış bedeline mahsuben tahsil edilecek olup üye, açık artırmanın sonuçlanmasından itibaren 3 iş günü içinde kalan satış tutarı ve devir masraflarının tamamını, Tunalar Otomotiv Ticaret A.Ş.’ nin Türkiye İş Bankası TR71 0006 4000 0017 5750 0006 18 veya Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.’nin Türkiye İş Bankası TR77 0006 4000 0017 5750 0013 83 Iban numarasına yatırmakla yükümlüdür. Bu sürede belirtilen bedellerin yatırılmaması durumunda Otomobilen tarafından ihale iptal edilerek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminat irat kaydedilir. Otomobilen’in ayrıca uğradığı zararlarını Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

Üye tarafından araç satış bedeli için banka ve/veya finans kuruluşlarından kredi kullanılması durumunda, Otomobilen Üye adına kredi tutarını banka ve/veya finans kuruluşlarından tahsil etmeye yetkilidir. Araç satışı peşin ödeme şeklinde yapılmakta olup, banka ve/veya finans kuruluşları tarafından kredinin onaylanmaması durumunda alıcının ihaleden/satıştan cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.15. Üye tarafından talep edilmesi durumunda, işlemlerin süratli ve güvenli olması bakımından Otomobilen’in anlaşmalı trafik müşaviri işlemleri takip ederek mümkün olan sürede sonuçlandırabilecektir. Bu durumda müşavirlik ücreti alıcı Üye’ye aittir. Açık artırmada aracı satın almaya hak kazanan üye gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır. Ruhsatın üçüncü bir kişi adına çıkarılması talep edilemez.

6.16. Satış ve devir masraflarının tam ve eksiksiz olarak ödenmesi ile istenen tüm evrakın verilmesinden sonra araçların Üye adına tescil edilmesinin ardından araç 2 iş günü içerisinde belgelerde adı geçen üyeye Otomobilen tarafından belirlenecek en uygun yerde teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan gecikmelerden Otomobilen sorumlu değildir. Trafik tescil işlemleri sonuçlanmadan araçlar alıcı Üyelere teslim edilmezler.

6.17. Mülkiyeti müşterilere ait araçlar ile ilgili, Müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek ihale/satım aşamasında gerekse ihale sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi vb. gibi hallerden Otomobilen sorumlu tutulamaz. Bu durumda Otomobilen ihale gerçekleşmiş olsa dahi ihaleyi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye bu sebeplerden dolayı Otomobilen’den herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.

Madde 7: Teminat

7.1. Açık artırmaya katılmak için teminat verilmesi şart olup, teminat tutarı her bir ihale için Otomobilen tarafından belirlenerek web sitesinde duyurulacaktır. İş bu teminat, üyeye ait kredi kartına bloke konulmak suretiyle verilecektir. Üye bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

7.2. Üye’nin açık artırmaya katılmaması veya katılsa da ihalede aracı satın almaya hak kazanamaması durumunda mevcut blokenin kaldırılması için Otomobilen ihalenin neticelenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde ilgili bankaya bildirimde bulunacaktır. Blokenin kaldırılması bankanın sorumluluğunda olup, blokenin kaldırılmasına ilişkin süre banka uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecektir. Üye bu nedenle Otomobilen’den hiçbir hak talep edemez.

7.3. Açık artırmanın tamamlanmasının ardından, üyenin ihalede aracı satın almaya hak kazanması ve ihalenin Otomobilen tarafından onaylanması durumunda, bahse konu teminat tutarı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın satış bedeline mahsuben Otomobilen tarafından tahsil edilecektir. Üye, bu hususu peşinen kabul eder.

7.4. Açık artırmanın tamamlanmasından sonra Üyenin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi vs. durumlarında Otomobilen ihaleyi iptal ederek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Üye, işbu hususu şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. Otomobilen’in ayrıca uğradığı zararlarını Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Otomobilen veya lisans verenlere aittir. Üye, Otomobilen’in yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Otomobilen’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Otomobilen’den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Otomobilen’e ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. Otomobilen’in, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üyeler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup Otomobilen ’in rücu hakkı saklıdır.

Madde 9: Sorumluluk

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Otomobilen gerek ihale başlamadan önce, gerek ihale esnasında veya ihale sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin ihaleyi durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Otomobilen ’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez. Otomobilen hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Otomobilen, Üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 10: Mücbir Sebepler

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Otomobilen, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Otomobilen’in yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Otomobilen’e gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Otomobilen’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Otomobilen, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

Madde 11: Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik

Otomobilen, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

Madde 12: Üyelik İptali Ve Sözleşmenin Feshi

12.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Otomobilen, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Otomobilen’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Otomobilen doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. Otomobilen işbu zararlarını Üyenin vermiş olduğu teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye bu hususa itiraz edemez. Üyenin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir.

12.2. Otomobilen iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Otomobilen’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Madde 13: Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Site ’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Otomobilen, üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 14: Gizlilik

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Otomobilen ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Otomobilen ’in izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır: Otomobilen, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Otomobilen, üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili trafik müşaviri firma, sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Otomobilen bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

Madde 15: Tebligat

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, açık artırma sonuçlarının, üyeliğin/ihalenin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e- mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Otomobilen tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Otomobilen sorumlu değildir. Üye’nin Otomobilen ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

Madde 16: Yetki Ve Delil Anlaşması

16.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Trabzon Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Otomobilen’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

Madde 17: Muhtelif

17.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

17.2. Otomobilen’in sözleşmeden doğan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

17.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Otomobilen ’den hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Otomobilen’i her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Otomobilen’e karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

17.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Otomobilen’in yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.